آنتن و سایر محصولات

آنتن و سایر محصولات

آنتن و سایر محصولات شامل: مبدل تلفن همراه به ثابت – آنتن های مخابراتی (آنتن لگاریتمی – آنتن سکتور – آنتن گرید – آنتن پنل – آنتن امنی – آنتن سیلینگ) – اسپلیتر – کوپلر – کابل – کانکتور و …